Obserwuj nas:
Data publikacji: 29 September 2020

KONKURS IPCEI. Wsparcie prowadzenia prac B+R+I przez przedsiębiorstwa.

Dnia 18 września 2020 r. ogłoszony został konkurs 8/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – IPCEI, który ma na celu wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (important projects of common European interest - IPCEI) w regionach słabiej rozwiniętych. 

Nabór wniosków ruszył 23 września i potrwa do 7 października 2020 r. 

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie?

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski, samodzielnie realizujące projekt, o dofinansowanie którego się ubiegają. W konkursie mogą uzyskać dofinansowanie projekty, które realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w regionach słabiej rozwiniętych. Regiony słabiej rozwinięte to wszystkie województwa poza województwem mazowieckim (region lepiej rozwinięty). O przypisaniu projektu do regionu słabiej rozwiniętego decyduje miejsce realizacji projektu, które wnioskodawca wskazał we wniosku. Wnioskodawca przy określaniu miejsca realizacji projektu nie może uwzględniać zadań, które wykonują podwykonawcy, także zagraniczni. 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie? Warunki jakie musi spełniać projekt IPCEI.

Dofinansowania udziela się na realizację projektów, które obejmują działalność badawczą, rozwojową, innowacyjną i jednocześnie stanowią przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (projektem IPCEI), tj. projekt musi w konkretny, jasny i identyfikowalny sposób przyczyniać się do realizacji jednego lub więcej celów Unii oraz mieć znaczny wpływ na jej konkurencyjność, trwały wzrost gospodarczy, rozwiązywanie problemów społecznych lub tworzenie wartości w całej Unii. 

Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS):

  • zdrowe społeczeństwo

  • gospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa

  • zrównoważona energetyka

  • gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady

  • innowacyjne technologie i procesy przemysłowe

Projekt musi zazwyczaj dotyczyć więcej niż jednego państwa członkowskiego, a korzyści wynikające z jego realizacji nie mogą ograniczać się jedynie do państw członkowskich zapewniających finansowanie, lecz muszą rozciągać się na znaczną część Unii. Korzyści płynące z projektu muszą być jasno zdefiniowane, konkretne i łatwo identyfikowalne.

Korzyści płynące z projektu nie mogą się ograniczać do określonych przedsiębiorstw lub danego sektora, lecz muszą mieć większe znaczenie i być szerzej odczuwalne dla europejskiej gospodarki lub społeczeństwa poprzez pozytywne oddziaływanie pośrednie (np. wywoływać skutki o charakterze systemowym mające wpływ na poszczególne poziomy łańcucha wartości lub na rynki wyższego lub niższego szczebla, lub też mieć alternatywne zastosowanie w innych sektorach, lub prowadzić do przesunięcia modalnego). Takie korzyści muszą być jasno zdefiniowane, konkretne i łatwo identyfikowalne.

Projekt musi być współfinansowany przez beneficjenta.

Aby kwalifikować się jako IPCEI, projekt musi być znaczący pod względem ilościowym lub jakościowym. Powinien być to bądź projekt szczególnie duży bądź o szerokim zakresie lub wiązać się ze znacznym poziomem ryzyka technologicznego lub finansowego.

Projekt musi zostać zrealizowany do 31 grudnia 2023 r., tj. do końca okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie (alokacja) to 700 000 000 złotych (słownie: siedemset milionów złotych). IP może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie. IP przy zwiększaniu tej kwoty zastosuje zasadę równego traktowania. 

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie?

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 90 dni od zamknięcia naboru wniosków.

Wszystkie dokumenty, regulamin konkursu, wzór wniosku oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.