Obserwuj nas:
Data publikacji: 18 November 2020

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców - design

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5: Design dla przedsiębiorców, który ma na celu zapewnienie finansowego wsparcia projektów dotyczących zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz  nastąpi wprowadzenie go na rynek. Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej (zgodnie z rozporządzeniem KE 651/2014) niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności.

Nabór wniosków ruszy 24 listopada 2020 i potrwa aż do 28 lipca 2021 r.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, a ich siedziba oraz oddziały nie mieszczą się na terytorium województw Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu – pomoc de minimis; dla inwestycyjnej części projektu - zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi  70 000 000,00 zł, w tym:  

- zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 8 463 000,00 zł

- zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie - 61 537 000,00 zł

Miejsce i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu. Szczegółowe zasady odnośnie dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu to maksymalnie 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.