Obserwuj nas:
Data publikacji: 26 July 2021

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Preferowane wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19

Na co można otrzymać wsparcie finansowe?

Na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych.

 • Zakup oprogramowania pozwalającego na ucyfrowienie procesów biznesowych
 • Zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego
 • Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa (w ograniczonym zakresie)

Koszty kwalifikowane:

 • zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
 • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

od 51 tys. zł do 255 tys. zł

Uwaga:

 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych i dofinansowania dotyczy komponentu obligatoryjnego projektu.
 • wartość wydatków kwalifikowanych dla komponentu fakultatywnego – max. 150 tys. zł.

Poziom dofinansowania: do 85%
Wartość projektu: od 60 tys. zł do 300 tys. zł

Sposób rozliczenia i finansowania:

Sposób rozliczenia: Ryczałt. Oznacza to, że rozliczenie projektu nastąpi na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego wskaźników. Nie będzie konieczności przedstawiania faktur kosztowych.

Sposób finansowania: refundacja i/lub zaliczka

Forma pomocy: Wsparcie udzielane w ramach pomocy de minimis.

Wskaźniki rezultatu wymagane do osiągnięcia:

 1. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – wskaźnik obligatoryjny
 2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – wskaźnik fakultatywny

TERMINY:

Ogłoszenie konkursu: 6 września 2021r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021r.
Zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021r.

Dodatkowe informacje:

Preferowane są pomioty dotknięte pandemią tj.

 • takie, których spadek przychodów ze sprzedaży w 2020r. w stosunku do 2019r. przekracza 30%
 • których działalność (kod PKD) wymieniony został w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.

Realizacja projektu musi być uzasadniona z punktu widzenia działalności i rozwoju Wnioskodawcy tj. np. mieć związek z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania w warunkach epidemii lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów. Korzyści muszą odnosić się do pracowników, firmy, odbiorców.

Realizacja projektu może usprawniać lub uzupełniać już toczące się procesy lub spowodować zmianę modelu biznesowego/strategii  przedsiębiorstwa.

Dokumenty niezbędne do przygotowania projektu:

 • Sprawozdania finansowe za 2018, 2019, 2020, i na 30.06.2021
 • Mapa (opis) procesu biznesowego realizowanego obecnie, który ma podlegać ucyfrowieniu ze wskazaniem zakresu tego ucyfrowienia i korzyści z niego.
 • Oferta na planowane do wdrożenia rozwiązanie od potencjalnego dostawcy
 • Potwierdzenie posiadania własnych środków finansowych na sfinansowanie projektu (min. 15%) np. wydruk z konta lokacyjnego, potwierdzenie posiadania środków kredytowych, promesa kredytowa/pożyczkowa
 • Kopie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis za lata 2018, 2019, 2020
 • Opis posiadanych:
  a. Zasobów ludzkich przeznaczonych do realizacji projektu
  b. Zasobów lokalowych
  c. Infrastruktury technicznej, informatycznej

Kody PKD

Posiadanie jednego z poniższych kodów PKD uprawnia do otrzymania dodatkowego punktu w ramach oceny projektu:

47.41.Z, 47.42.Z,
47.43.Z, 47.51.Z,
47.52.Z, 47.53.Z,
47.54.Z, 47.59.Z,
47.64.Z, 47.65.Z,
47.75.Z, 47.77.Z,
77.29.Z, 77.39.Z,
96.02.Z, 96.09.Z
47.81.Z,
47.82.Z,
47.89.Z
47.71.Z,
47.72.Z
91.02.Z 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z,
55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B,
56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z,
59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z,
74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z,
79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z,
85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B,
86.10.Z w zakresie działalności
leczniczej polegającej na udzielaniu
świadczeń w ramach lecznictwa
uzdrowiskowego, o którym mowa w
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005
r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych, lub realizowanej w
trybie stacjonarnym rehabilitacji
leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z,
90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z,
93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B,
93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,”

Tarcza 9.0

 • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
 • 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne
 • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana