Fundusz MŚP „Ideas Powered for business” – Bony własności intelektualnej / EUIPO

Cel finansowania

Zwiększenie dostępności usług w zakresie własności intelektualnej dla małych przedsiębiorstw i wspieranie konkurencyjności MŚP dzięki lepszemu wykorzystaniu i ochronie ich własności intelektualnej

Cel finansowania

Zwiększenie dostępności usług w zakresie własności intelektualnej dla małych przedsiębiorstw i wspieranie konkurencyjności MŚP dzięki lepszemu wykorzystaniu i ochronie ich własności intelektualnej

Cel finansowania:

Zwiększenie dostępności usług w zakresie własności intelektualnej dla małych przedsiębiorstw i wspieranie konkurencyjności MŚP dzięki lepszemu wykorzystaniu i ochronie ich własności intelektualnej

Ogłoszenie konkursu
22 stycznia 2024
Start składania wniosków
22 stycznia 2024
Koniec przyjmowania wniosków
6 grudnia 2024
Maksymalne dofinansowanie

3500 EUR

Miejsce realizacji projektu

Unia Europejska i Ukraina

Poziom dofinansowania

90%

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

EUIPO MJC DOTACJE
Pobierz informacjępobierz PDF
pobierz PDF 
Więcej informacji na stronie projektupokaż szczegóły

opis projektu

Jak to działa?

 

MŚP stanowią podstawę gospodarki europejskiej. Ogólnym celem tego działania jest wkład we wzmocnienie wzrostu i konkurencyjności MŚP w UE, co pozwoli na szybsze ożywienie gospodarki UE i zwiększenie odporności w trudnym otoczeniu biznesowym z powodu pandemii COVID‑19 i napaści Rosji na Ukrainę. Celem tego działania jest w szczególności pomoc europejskim MŚP oraz MŚP mającym siedzibę w Ukrainie w wykorzystaniu ich aktywów własności intelektualnej dzięki zapewnieniu wsparcia finansowego na pokrycie kosztów związanych z własnością intelektualną. Proponowane wsparcie finansowe dla MŚP doświadczających trudności ekonomicznych może powstrzymać je od cięcia kosztów związanych z aktywami własności intelektualnej i ich ochroną.

Celem Funduszu MŚP na 2024 r. jest finansowe wsparcie MŚP, które chcą:

 • korzystać z usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) lub z usług egzekwowania prawa własności intelektualnej (IP Scan Enforcement); lub
 • bezpośrednio chronić swoje znaki towarowe i wzory za pomocą krajowych, regionalnych, europejskich lub międzynarodowych systemów własności intelektualnej; lub
 • chronić swoje patenty na szczeblu krajowym lub europejskim, co obejmuje usługi badania stanu techniki świadczone lub koordynowane przez urzędy ds. własności intelektualnej państw członkowskich (urzędy ds. własności intelektualnej państw członkowskich i Wyszehradzki Instytut Patentowy) oraz koszty przedstawicielstwa prawnego związane ze sporządzaniem i składaniem europejskich zgłoszeń patentowych (wyłącznie przedstawiciele z wykazu EPO); lub
 • chronić swoje wspólnotowe odmiany roślin.

Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o otrzymanie 4 bonów, a poniżej przedstawiono proces o ich ubieganie się:

EUIPO
https://euipo.europa.eu/

 • KROK 1: wnioskodawcy ubiegają się o dotację (bon), którą są zainteresowani. Można ubiegać się o jeden bon lub kilka bonów w tym samym czasie lub w trakcie składania kolejnego wniosku. W przypadku bonu 1 nie można wnioskować o usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan, audyt wstępnej diagnostyki własności intelektualnej) i o usługi egzekwowania praw własności intelektualnej (IP Scan Enforcement) w ramach tego samego wniosku. O drugą usługę można ubiegać się w kolejnym wniosku. Jest to jedyny bon, o który można ubiegać się więcej niż jeden raz (tylko w tych państwach, w których oferowane są obie usługi).
 • KROK 2: wnioskodawcy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrywania wniosku. Decyzja o przyznaniu dotacji dotycząca określonego bonu (określonych bonów) staje się skuteczna z dniem powiadomienia beneficjentów (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany (adresy e-mail podane) we wniosku o finansowanie z Funduszu MŚP). Po otrzymaniu powiadomienia bony zostaną również wyświetlone na koncie Funduszu MŚP.
 • KROK 3:  beneficjenci mogą realizować kwalifikowalne działania dotyczące własności intelektualnej związane z przyznanym bonem (przyznanymi bonami). Nie należy zapominać, że czas na aktywowanie bonów jest ograniczony i wynosi dwa miesiące (z możliwością przedłużenia o dwa miesiące). Po wygaśnięciu bonu nie może on zostać wykorzystany i nie można się o niego ubiegać ponownie w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków.
 • KROK 4: beneficjenci wnioskują o zwrot kosztów zrealizowanych działań związanych z własnością intelektualną, do wysokości limitu kwoty bonu (bonów).

 

 

Bony nie mają mocy wstecznej, a koszty poniesione przed datą powiadomienia o decyzji o przyznaniu dotacji nie zostaną zwrócone w ramach bonu. NIE należy realizować żadnych kwalifikujących się działań związanych z własnością intelektualną  PRZED otrzymaniem decyzji o przyznaniu dotacji, która jest przekazywana drogą elektroniczną. W przeciwnym razie powiązane opłaty zostaną uznane za niekwalifikowalne, a co za tym idzie, nie będą podlegały zwrotowi.

 

 

Na co

 

BON 1: Wstępna diagnostyka własności intelektualnej (IP Scan) : 1350 EUR na beneficjenta.

Bon 1 obejmie usługi IP Scan – usługi audytu wstępnej diagnostyki własności intelektualnej / usługi egzekwowania praw własności intelektualnej (IP Scan Enforcement)

 • IP Scan : Celem usług wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) lub audytu wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IPPDA) jest doradzenie MŚP w zakresie potencjału własności intelektualnej dla rozwoju ich działalności poprzez identyfikację rodzajów aktywów własności intelektualnej, które mogą być wartościowe i powinny być chronione. Celem tych usług jest również zidentyfikowanie wszelkiej własności intelektualnej, która jest już chroniona i którą można by dalej wykorzystywać w celu uzyskania dodatkowych korzyści wspierających rozwój działalności.
 • Usługi IP Scan Enforcement: Usługi egzekwowania praw własności intelektualnej (IP Scan Enforcement) mają na celu doradzanie MŚP, których prawa własności intelektualnej są naruszane, które zostały oskarżone przez osobę trzecią o naruszanie praw własności intelektualnej lub które są narażone na wysokie ryzyko takich naruszeń.

Usługi IP Scan i IP Scan Enforcement są oferowane przez ekspertów wyznaczonych przez urzędy ds. własności intelektualnej uczestniczących państw członkowskich, pod ich egidą i na wniosek MŚP. Jeśli chodzi o usługi IP Scan i IP Scan Enforcement w ramach programu Funduszu MŚP, MŚP muszą mieć siedzibę w państwie członkowskim UE, w którym usługi te są świadczone.  Kwalifikujące się MŚP mogą ubiegać się zarówno o usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan), jak i o usługi egzekwowania praw własności intelektualnej (IP Scan Enforcement), lecz nie w tym samym wniosku. O drugą usługę można wystąpić za pomocą kolejnego wniosku od następnej cotygodniowej daty granicznej. W rezultacie w krajach, w których oferowane są obie usługi, można przyznać maksymalnie dwa bony.

BON 2: Ochrona znaków towarowych i wzorów :  1000 EUR na beneficjenta:

 • ochrona znaków towarowych i wzorów na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym; Kwalifikujące się prawa własności intelektualnej to znaki towarowe i wzory zgłaszane bezpośrednio i (w miarę możliwości) elektronicznie w EUIPO i w urzędach ds. własności intelektualnej państw członkowskich. Kwalifikujące się MŚP mogą ubiegać się o zwrot 75% opłat za znaki towarowe i wzory w przypadku uzyskania ochrony znaku towarowego lub wzoru w UE (w tym opłat za zgłoszenie, klasy, rozpatrzenie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji). Prawa własności intelektualnej podobne do znaków towarowych są uwzględnione w zależności od obowiązujących przepisów (np. na mocy prawa portugalskiego uwzględniono ochronę logotypów).
 • ochrona znaków towarowych i wzorów na poziomie międzynarodowym. Aby wspierać rozwój unijnych MŚP w skali międzynarodowej, kwalifikujące się opłaty za międzynarodowe znaki towarowe i wzory administrowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej mogą podlegać zwrotowi w wysokości do 50%. Działanie to ma na celu rozszerzenie wsparcia oferowanego obecnie unijnym MŚP poprzez pomaganie im w procesie internacjonalizacji przy jednoczesnym zwiększeniu innowacyjności i konkurencyjności unijnych MŚP na świecie.

Opłaty podlegające zwrotowi to opłaty pobierane za zgłoszenia (w tym opłaty podstawowe, opłaty za wskazanie i opłaty za późniejsze wskazanie) w ramach: o międzynarodowego systemu znaków towarowych (system madrycki); o międzynarodowego systemu wzorów (system haski). Za kwalifikowalne uznaje się opłaty za wskazanie w przypadku międzynarodowego znaku towarowego lub wzoru, obejmujące państwa członkowskie UE lub EUIPO. Opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia za zgłoszenie międzynarodowego znaku towarowego lub wzoru są wykluczone z tego programu.

BON 3: Patenty: 3500 EUR na beneficjenta

Aby zgłosić działania związane z patentami, MŚP będą musiały wykazać w formularzu wniosku, w celach informacyjnych, czy otrzymały zaświadczenie o wstępnej diagnostyce własności intelektualnej (IP Scan) od upoważnionego krajowego dostawcy tej usługi w państwie członkowskim UE lub czy otrzymały usługę Horizon IP Scan. MŚP zachęca się do złożenia wniosku o usługę IP Scan w pierwszej kolejności, ponieważ pozwoli to zmaksymalizować korzyści z wszelkich działań związanych z patentami. Kwota bonu może być przeznaczona  na następujące działania:

 • Opłaty za badanie stanu techniki przeprowadzone lub koordynowane przez urzędy ds. własności intelektualnej państw członkowskich oraz oficjalne opłaty administracyjne pobierane przez urzędy ds. własności intelektualnej za ochronę patentów krajowych i europejskich zostaną zwrócone w wysokości 75% do maksymalnej kwoty 1500 EUR.
 • Koszty prawne związane ze sporządzeniem i złożeniem nowego europejskiego zgłoszenia patentowego zostaną zwrócone w wysokości 50% do maksymalnej kwoty 2000 EUR.

BON 4: Wspólnotowa ochrona odmian roślin : 1500 EUR na beneficjenta.

Opłaty za złożenie wniosku online i rozpatrzenie pobierane przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) zostaną zwrócone w 75%.

 

Kwota i poziom dofinansowania

 • Wsparcie finansowe będzie udzielane w formie 4 bonów, a finansowanie będzie realizowane przez EUIPO poprzez dotacje przyznawane unijnym MŚP oraz MŚP z siedzibą w Ukrainie zgodnie z przepisami finansowymi UE i EUIPO.
 • Unijne MŚP będą uprawnione do ubiegania się o zwrot od 50%90% kosztów na podstawie każdego bonu.
 • Co do zasady bony mają zastosowanie wyłącznie do rejestracji nowych praw własności intelektualnej, odnowienie praw własności intelektualnej nie jest działaniem kwalifikowalnym.
 • Czas na wykorzystanie bonów jest ograniczony. W związku z tym zachęca się MŚP do ubiegania się o bon, jeżeli planują zrealizować jedno z kwalifikujących się działań w ciągu najbliższych 2 miesięcy.
 • Poniżej przedstawiono podsumowanie dla poszczególnych bonów

EUIPO dofinansowanie
https://euipo.europa.eu/

 

Termin naboru

 • Wnioski można składać od 22 stycznia 2024. Termin składania wniosków: 06 grudnia 2024
 • Wnioski są oceniane na bieżąco. Wnioski złożone w poprzednim tygodniu zostaną poddane ocenie. Wszystkie wnioski, które wpłyną od soboty do następnego piątku, będą więc oceniane w następnym tygodniu.
 • Ocena i powiadomienie o wynikach ok 10 dni roboczych.

 

 

Kontakt

Zapraszamy do współpracy przy przygotowaniu strategii internacjonalizacji oraz wniosku o dofinansowanie.

 

////////////////////////////////////

umów bezpłatną konsultację

umów
bezpłatną
konsultację

Pytania? Jestem do Twojej dyspozycji

Michał Janas

////////////////////////////////////

umów bezpłatną konsultację

masz pytania? jestem do Twojej dyspozyji

Michał Janas

sprawdź także inne nabory

Tytuł projektu
Maksymalne dofinansowanie
Start naboru
Koniec naboru
Cel finansowania
540 000 zł
06/05/2024
05/06/2024
Rozszerzenie lub zmiana profilu działalności podmiotów, w szczególności przedsiębiorstw z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 (sektor HoReCa, turystyka, kultura)
3 000 000 zł
07/05/2024
02/07/2024
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej poprzez wsparcie procesów wzorniczych
50 000 000 eur
25/04/2024
25/07/2024
Inwestycja w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej
3 000 000 zł
01/08/2024
30/09/2024
Wdrażania rozwiązań automatyzacji i robotyzacji w MŚP, co ma przyczynić się do zwiększenia odporności na zmiany koniunkturalne oraz budowę przewagi konkurencyjnej
2 100 000 zł
01/09/2024
30/09/2024
Rozwój i konkurencyjność MŚP - inwestycje związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług.
Zróżnicowane
27/06/2024
24/10/2024
Wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności
3500 EUR
22/01/2024
06/12/2024
Zwiększenie dostępności usług w zakresie własności intelektualnej dla małych przedsiębiorstw i wspieranie konkurencyjności MŚP dzięki lepszemu wykorzystaniu i ochronie ich własności intelektualnej
Tytuł projektuDofinansowanie działań płatnika składek: poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy / ZUS (2024.01)
Maksymalne dofinansowanie300 000 zł
Start naboru26/02/2024
Koniec naboru27/03/2024
Cel finansowaniaPoprawa warunków na stanowiskach pracy
Tytuł projektuWdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP / Wsparcie MŚP / FE dla Podkarpacia (1.3)
Maksymalne dofinansowaniedo 2 100 000 zł
Start naboru01/03/2024
Koniec naboru15/04/2024
Cel finansowaniaWzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności
Tytuł projektuProjekt EENergy – Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie
Maksymalne dofinansowanie10 000 eur
Start naboru01/02/2024
Koniec naboru15/05/2024
Cel finansowaniaPoprawa ogólnej wydajności energetycznej o co najmniej 5% , Pomoc europejskim MŚP w zmaganiu się z presją wynikającą ze zwiększonych cen energii i zakłóceń w łańcuchach dostaw
Tytuł projektuPoprawa efektywności energetycznej wraz z instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach / Efektywność energetyczna / FENX (1.1)
Maksymalne dofinansowanie
Start naboru30/04/2024
Koniec naboru29/05/2024
Cel finansowaniaPoprawa efektywności energetycznej wraz instalacją OZE
Tytuł projektuInwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa / KPO (A1.2.1.)
Maksymalne dofinansowanie540 000 zł
Start naboru06/05/2024
Koniec naboru05/06/2024
Cel finansowaniaRozszerzenie lub zmiana profilu działalności podmiotów, w szczególności przedsiębiorstw z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 (sektor HoReCa, turystyka, kultura)
Tytuł projektuWzornictwo w MŚP / FEPW (1.4)
Maksymalne dofinansowanie3 000 000 zł
Start naboru07/05/2024
Koniec naboru02/07/2024
Cel finansowaniaZwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej poprzez wsparcie procesów wzorniczych
Tytuł projektuKredyt ekologiczny / FENG (3.1)
Maksymalne dofinansowanie50 000 000 eur
Start naboru25/04/2024
Koniec naboru25/07/2024
Cel finansowaniaInwestycja w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej
Tytuł projektuAutomatyzacja i robotyzacja w MŚP / FEPW (1.2)
Maksymalne dofinansowanie3 000 000 zł
Start naboru01/08/2024
Koniec naboru30/09/2024
Cel finansowaniaWdrażania rozwiązań automatyzacji i robotyzacji w MŚP, co ma przyczynić się do zwiększenia odporności na zmiany koniunkturalne oraz budowę przewagi konkurencyjnej
Tytuł projektuWsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji / Wsparcie MŚP / FE dla Podkarpacia (1.3)
Maksymalne dofinansowanie2 100 000 zł
Start naboru01/09/2024
Koniec naboru30/09/2024
Cel finansowaniaRozwój i konkurencyjność MŚP - inwestycje związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług.
Tytuł projektuŚcieżka SMART / FENG (1.1)
Maksymalne dofinansowanieZróżnicowane
Start naboru27/06/2024
Koniec naboru24/10/2024
Cel finansowaniaWzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności
Tytuł projektuFundusz MŚP „Ideas Powered for business” – Bony własności intelektualnej / EUIPO
Maksymalne dofinansowanie3500 EUR
Start naboru22/01/2024
Koniec naboru06/12/2024
Cel finansowaniaZwiększenie dostępności usług w zakresie własności intelektualnej dla małych przedsiębiorstw i wspieranie konkurencyjności MŚP dzięki lepszemu wykorzystaniu i ochronie ich własności intelektualnej

arrange a free consultation


Michal_Janas_QR_Code

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

skontaktuj się z nami