Wsparcie działalności B+R – Badania i rozwój / FE dla Podkarpacia (1.1)

Cel finansowania

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Cel finansowania

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Cel finansowania:

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Ogłoszenie konkursu
25 czerwca 2024
Start składania wniosków
30 września 2024
Koniec przyjmowania wniosków
15 listopada 2024
Maksymalne dofinansowanie

90 000 000 zł

Miejsce realizacji projektu

Woj. Podkarpackie

Poziom dofinansowania

max. 80%

Dla kogo?

Duże przedsiębiorstwa, Konsorcjum, Przedsiębiorstwo MŚP

Badania i Rozwój / mjc
Pobierz informacjępobierz PDF
pobierz PDF 
Więcej informacji na stronie projektupokaż szczegóły

opis projektu

  Dla kogo

 
Dotacja “Wsparcie działalności B+R – Badania i rozwój – FE dla Podkarpacia (1.1)”  jest przeznaczona dla przedsiębiorców z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw działających na terenie województwa podkarpackiego. Projekty mogą być realizowane indywidualnie lub w konsorcjach, co oznacza, że firmy mogą współpracować z innymi przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi lub organizacjami badawczymi.

  Na co

 

Dotacja może być przeznaczona na różne moduły w ramach działalności badawczo-rozwojowej:

 • Prace B+R – projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, które prowadzą do stworzenia innowacyjnych produktów, usług, procesów lub ulepszeń istniejących rozwiązań. Wdrożenie lub komercjalizacja wyników jest warunkiem uzyskania wsparcia.
 • Infrastruktura B+R – kompleksowe inwestycje w tworzenie lub rozwój działów badawczo-rozwojowych, które będą prowadzić systematyczne badania i prace rozwojowe nad nowymi produktami lub usługami. Wymagany jest plan badawczy obejmujący cały okres trwałości projektu. Dla dużych przedsiębiorstw wsparcie jest uzależnione od współpracy z MŚP.
 • Prace przedwdrożeniowe – działania mające na celu przygotowanie innowacyjnego rozwiązania do wprowadzenia na rynek, pod warunkiem wcześniejszego zakończenia modułu Prace B+R z pozytywnymi wynikami. Ten moduł jest dostępny tylko dla MŚP.
 • Prace wdrożeniowe – inwestycje związane z wdrożeniem wyników badań z modułu Prace B+R we własnej działalności gospodarczej. Ten moduł jest również dostępny tylko dla MŚP i oferuje dotacje warunkowe, składające się z części bezzwrotnej i zwrotnej.Doradztwo – wsparcie doradcze jako część projektu, dostępne wyłącznie dla MŚP.

Dotacja umożliwia realizację projektów zgodnych z inteligentną specjalizacją wskazaną w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030.
 

  Koszty kwalifikowalne

 
Moduł: Prace B+R

 • Wynagrodzenia dla osób prowadzących badania zatrudnionych na umowę o pracę.
 • Koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej oraz innego sprzętu używanego do realizacji prac B+R.
 • Koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z wiedzy technicznej, patentów lub licencji wykorzystywanych w pracach B+R.
 • Koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z nieruchomości wykorzystywanych do prac B+R (maks. 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).
 • Koszty usług badawczych i eksperymentalno-rozwojowych.
 • Koszty zakupu materiałów niezbędnych do prac B+R, takich jak surowce, półprodukty, odczynniki, w tym materiały do budowy prototypów.
 • Koszty nabycia drobnego sprzętu do realizacji prac B+R, który nie jest klasyfikowany jako środki trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Moduł: Infrastruktura B+R

 • Zakup/wytworzenie nowych środków trwałych związanych z realizacją projektu, pod warunkiem ich włączenia do ewidencji środków trwałych beneficjenta, z wyłączeniem:
  • gruntów,
  • budynków i lokali,
  • środków transportu (z wyłączeniem podgrup 76 i 78 Klasyfikacji Środków Trwałych),
  • maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
  • maszyn rolniczych i gospodarki leśnej,
  • wyposażenia technicznego dla biur,
  • narzędzi i innych ruchomości.
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych, takich jak patenty, licencje i prawa autorskie, pod warunkiem ich związku z realizacją projektu i włączenia do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta.
 • Roboty budowlane, jeżeli są niezbędne do realizacji projektu i mają charakter inwestycyjny, realizowane na podstawie umowy na roboty budowlane.

Moduł: Prace przedwdrożeniowe

 • Koszty uzyskania, walidacji i ochrony patentów oraz innych wartości niematerialnych i prawnych wynikających z badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym opłaty urzędowe, koszty pełnomocnika oraz tłumaczenia do momentu zgłoszenia do urzędu ochrony własności przemysłowej.
 • Koszty usług wsparcia innowacji, takich jak udostępnianie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikacja jakości.

Moduł: Prace wdrożeniowe

 • Zakup/wytworzenie nowych środków trwałych związanych z realizacją projektu, z wyłączeniem:
  • gruntów,
  • budynków i lokali,
  • środków transportu (z wyłączeniem podgrup 76 i 78 Klasyfikacji Środków Trwałych),
  • maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
  • maszyn rolniczych i gospodarki leśnej,
  • wyposażenia technicznego dla biur,
  • narzędzi i innych ruchomości.
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych, takich jak patenty, licencje i prawa autorskie, pod warunkiem ich związku z realizacją projektu i włączenia do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta.
 • Roboty budowlane, jeżeli są niezbędne do realizacji projektu i mają charakter inwestycyjny, realizowane na podstawie umowy na roboty budowlane.

Moduł: Doradztwo

 • Koszty usług doradczych świadczonych przez zewnętrznych doradców, ściśle związane z realizacją projektu, z wyłączeniem usług o charakterze ciągłym lub okresowym oraz usług związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe doradztwo podatkowe, księgowe, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Dodatkowo kwalifikowalne są koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową do 15% bezpośrednich kosztów personelu w module „Prace B+R” (pracowników badawczych i technicznych) albo stawką do 7% bezpośrednich kosztów w module „Prace B+R”, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

 

 Kwota i poziom dofinansowania

 
Budżet na nabór wynosi 90 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla modułu Prace B+R:

 • Mikroprzedsiębiorstwa:
  • Badania przemysłowe: 70%
  • Badania przemysłowe z premią: 80%
  • Eksperymentalne prace rozwojowe: 45%
  • Eksperymentalne prace rozwojowe z premią: 60%
 • Małe przedsiębiorstwa:
  • Badania przemysłowe: 70%
  • Badania przemysłowe z premią: 80%
  • Eksperymentalne prace rozwojowe: 45%
  • Eksperymentalne prace rozwojowe z premią: 60%
 • Średnie przedsiębiorstwa:
  • Badania przemysłowe: 60%
  • Badania przemysłowe z premią: 75%
  • Eksperymentalne prace rozwojowe: 35%
  • Eksperymentalne prace rozwojowe z premią: 50%
 • Duże przedsiębiorstwa:
  • Badania przemysłowe: 50%
  • Badania przemysłowe z premią: 65%
  • Eksperymentalne prace rozwojowe: 25%
  • Eksperymentalne prace rozwojowe z premią: 40%

Maksymalna intensywność dofinansowania dla modułu Infrastruktura B+R:

 • Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw: 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla modułu Prace przedwdrożeniowe:

 • Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach pomocy de minimis: 70% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla modułu Prace wdrożeniowe:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70% wydatków kwalifikowalnych.
 • Średnie przedsiębiorstwa: 60% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla modułu Doradztwo:

 • Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach pomocy de minimis: 70% wydatków kwalifikowalnych.

Koszty kwalifikowalne:

 • Minimalna wartość: 500 000 PLN.
 • Maksymalna wartość: 35 000 000 PLN.

 Termin naboru

 
Wnioski należy składać od 30.09.2024 do 15.11.2024

 Kontakt

 
Zapraszamy do współpracy przy przygotowaniu audytu i strategii wzorniczej oraz wniosku o dofinansowanie.

 

////////////////////////////////////

umów bezpłatną konsultację

umów
bezpłatną
konsultację

Pytania? Jestem do Twojej dyspozycji

Michał Janas

////////////////////////////////////

umów bezpłatną konsultację

masz pytania? jestem do Twojej dyspozyji

Michał Janas

sprawdź także inne nabory

Tytuł projektu
Maksymalne dofinansowanie
Start naboru
Koniec naboru
Cel finansowania
3 000 000 zł
07/05/2024
25/07/2024
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej poprzez wsparcie procesów wzorniczych
50 000 000 eur
25/04/2024
25/07/2024
Inwestycja w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej
3 000 000 zł
01/08/2024
26/09/2024
Transformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.
2 100 000 zł
01/09/2024
30/09/2024
Rozwój i konkurencyjność MŚP - inwestycje związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług.
Zróżnicowane
27/06/2024
24/10/2024
Wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności
90 000 000 zł
30/09/2024
15/11/2024
Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
3500 EUR
22/01/2024
06/12/2024
Zwiększenie dostępności usług w zakresie własności intelektualnej dla małych przedsiębiorstw i wspieranie konkurencyjności MŚP dzięki lepszemu wykorzystaniu i ochronie ich własności intelektualnej
Tytuł projektuDofinansowanie działań płatnika składek: poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy / ZUS (2024.01)
Maksymalne dofinansowanie300 000 zł
Start naboru26/02/2024
Koniec naboru27/03/2024
Cel finansowaniaPoprawa warunków na stanowiskach pracy
Tytuł projektuWdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP / Wsparcie MŚP / FE dla Podkarpacia (1.3)
Maksymalne dofinansowaniedo 2 100 000 zł
Start naboru01/03/2024
Koniec naboru15/04/2024
Cel finansowaniaWzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności
Tytuł projektuProjekt EENergy – Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie
Maksymalne dofinansowanie10 000 eur
Start naboru01/02/2024
Koniec naboru15/05/2024
Cel finansowaniaPoprawa ogólnej wydajności energetycznej o co najmniej 5% , Pomoc europejskim MŚP w zmaganiu się z presją wynikającą ze zwiększonych cen energii i zakłóceń w łańcuchach dostaw
Tytuł projektuPoprawa efektywności energetycznej wraz z instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach / Efektywność energetyczna / FENX (1.1)
Maksymalne dofinansowanie
Start naboru30/04/2024
Koniec naboru29/05/2024
Cel finansowaniaPoprawa efektywności energetycznej wraz instalacją OZE
Tytuł projektuInwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa / KPO (A1.2.1.)
Maksymalne dofinansowanie540 000 zł
Start naboru06/05/2024
Koniec naboru05/06/2024
Cel finansowaniaRozszerzenie lub zmiana profilu działalności podmiotów, w szczególności przedsiębiorstw z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 (sektor HoReCa, turystyka, kultura)
Tytuł projektuWzornictwo w MŚP / FEPW (1.4)
Maksymalne dofinansowanie3 000 000 zł
Start naboru07/05/2024
Koniec naboru25/07/2024
Cel finansowaniaZwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej poprzez wsparcie procesów wzorniczych
Tytuł projektuKredyt ekologiczny / FENG (3.1)
Maksymalne dofinansowanie50 000 000 eur
Start naboru25/04/2024
Koniec naboru25/07/2024
Cel finansowaniaInwestycja w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej
Tytuł projektuAutomatyzacja i robotyzacja w MŚP / FEPW (1.2)
Maksymalne dofinansowanie3 000 000 zł
Start naboru01/08/2024
Koniec naboru26/09/2024
Cel finansowaniaTransformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.
Tytuł projektuWsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji / Wsparcie MŚP / FE dla Podkarpacia (1.3)
Maksymalne dofinansowanie2 100 000 zł
Start naboru01/09/2024
Koniec naboru30/09/2024
Cel finansowaniaRozwój i konkurencyjność MŚP - inwestycje związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług.
Tytuł projektuŚcieżka SMART / FENG (1.1)
Maksymalne dofinansowanieZróżnicowane
Start naboru27/06/2024
Koniec naboru24/10/2024
Cel finansowaniaWzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności
Tytuł projektuWsparcie działalności B+R – Badania i rozwój / FE dla Podkarpacia (1.1)
Maksymalne dofinansowanie90 000 000 zł
Start naboru30/09/2024
Koniec naboru15/11/2024
Cel finansowaniaRozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
Tytuł projektuFundusz MŚP „Ideas Powered for business” – Bony własności intelektualnej / EUIPO
Maksymalne dofinansowanie3500 EUR
Start naboru22/01/2024
Koniec naboru06/12/2024
Cel finansowaniaZwiększenie dostępności usług w zakresie własności intelektualnej dla małych przedsiębiorstw i wspieranie konkurencyjności MŚP dzięki lepszemu wykorzystaniu i ochronie ich własności intelektualnej

arrange a free consultation


Michal_Janas_QR_Code

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

skontaktuj się z nami