Wzornictwo w MŚP / FEPW (1.4)

Cel finansowania

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej poprzez wsparcie procesów wzorniczych

Cel finansowania

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej poprzez wsparcie procesów wzorniczych

Cel finansowania:

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej poprzez wsparcie procesów wzorniczych

Ogłoszenie konkursu
16 kwietnia 2024
Start składania wniosków
7 maja 2024
Koniec przyjmowania wniosków
25 lipca 2024
Maksymalne dofinansowanie

3 000 000 zł

Miejsce realizacji projektu

Polska Wschodnia

Poziom dofinansowania

85%

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)
Pobierz informacjępobierz PDF
pobierz PDF 
Więcej informacji na stronie projektupokaż szczegóły

opis projektu

Dla kogo

Wsparcie oferowane w ramach konkursu Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) jest przeznaczone dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej, obejmującego województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, oraz część województwa mazowieckiego, z wyjątkiem Warszawy i dziewięciu przylegających do niej powiatów. Ten instrument stanowi zachętę zarówno dla nowych firm dążących do osiągnięcia sukcesu na rynku, jak i dla już ugruntowanych przedsiębiorstw, które pragną zwiększyć swoją konkurencyjność.

Na co

  • Przedsiębiorcy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych, które umożliwią podniesienie atrakcyjności oferowanych produktów lub usług oraz lepsze zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów. Wsparcie obejmuje:
   • Komponent Doradczy: przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej. Te działania umożliwiają kompleksową analizę potencjału i potrzeb wzorniczych przedsiębiorstwa oraz zawierają rekomendacje dotyczące dalszych działań z zakresu wzornictwa w firmie. Audyt wzorniczy i strategia wzornicza są realizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a strategia wzornicza stanowi załącznik do wniosku.
   • Komponent Wdrożeniowy: wdrożenie strategii wzorniczej, obejmujące przede wszystkim działania projektowe, które przyczynią się do wprowadzenia innowacji na rynek oraz innych zmian w przedsiębiorstwie. Te zmiany mogą prowadzić do poprawy organizacji pracy, usprawnienia logistyki, lepszego kontaktu z klientami lub kształtowania pozytywnego wizerunku firmy, zgodnie z koncepcją ekoprojektowania.
  • Koszty kwalifikowalne, które można dofinansować w ramach dotacji Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4), obejmują m.in.
   • usługi konsultingowe związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i przygotowaniem strategii wzorniczej.
   • wsparcie doradcze niezbędne do wdrożenia strategii wzorniczej.
   • zakup środków trwałych inne niż nieruchomości, obejmujący maszyny i urządzenia.
   • oprogramowanie oraz inne aktywa niematerialne i prawne, takie jak patenty, licencje, know-how, i inne prawa własności intelektualnej.
   • prace budowlane i zakup materiałów, o ile są bezpośrednio powiązane z instalacją maszyn i urządzeń.
   • szkolenia dla personelu.
   • koszty związane z ustanowieniem i utrzymaniem zabezpieczenia zaliczki.
  • Dofinansowanie udzielane będzie w ramach: Regionalnej pomocy inwestycyjnej, Pomocy na doradztwo dla MŚP, Pomocy de minimis.
  • Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej na usługi rozwojowe i doradztwo oraz w formie dotacji warunkowej na finansowanie inwestycji. Projekty priorytetowo traktowane będą te, które wpisują się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.
  • Koszty usług audytu i opracowania strategii wzorniczej są kwalifikowalne, jeśli poniesione zostaną przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, nie wcześniej jednak niż 12 miesięcy przed tą datą, oraz jeśli usługi te zostaną wykonane przez podmiot dysponujący zespołem, w którym co najmniej jeden członek posiada wykształcenie lub doświadczenie projektowe zgodnie z określonymi kryteriami.
  • Wnioskodawca może wykorzystać przeprowadzony audyt i strategię wzorniczą w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję etap I Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW), pod warunkiem aktualności informacji zawartych w strategii i braku realizacji projektu dotyczącego wdrożenia strategii w ramach Działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję II etap.

 

Kryteria punktowane

 

NAZWA KRYTERIUM I LICZBA PUNKTÓW

MINIMUM PUNKTOWE

Kwalifikowalność wnioskodawcy

1. Wszystkie dane identyfikacyjne przedsiębiorcy będącego wnioskodawcą zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne z danymi zawartymi w ogólnodostępnych rejestrach, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz bazie internetowej REGON.
2. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
3. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców, ujawnionym co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

0 pkt – wnioskodawca nie spełnił warunku określonego w pkt 1 lub 2;
1 pkt – wnioskodawca spełnił warunki określone w pkt 1 i 2;
2 pkt – wnioskodawca spełnił warunki określone w pkt 1 i 3.

1 pkt.

Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej

1. Miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium makroregionu Polski Wschodniej
2. We wniosku o dofinansowanie określono przedmiot i zakres działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, w tym określono podstawowe aktywa oraz zasoby pracownicze wykorzystywane w działalności wykonywanej na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

0 pkt – projekt nie jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej;
1 pkt – projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej;
2 pkt – projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej oraz na obszarze OSI o znaczeniu krajowym, tj. miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze lub gminy zagrożonej trwałą marginalizacją.

1 pkt.

Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach działania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorczość i Innowacje oraz Priorytetu 5 Zrównoważona turystyka programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

0 pkt – przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia;
1 pkt – przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia.

1 pkt.

Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony

Ocenie podlega, czy:
1. Przeprowadzono  audyt wzorniczy rozumiany jako całościowa analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych.
2. Na podstawie wyników audytu, o którym mowa w pkt 1, jego wykonawca  opracował strategię wzorniczą zawierającą rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.
Strategia wzornicza powinna być przygotowana zgodnie z wymogami i minimalnym zakresem określonym w załączniku do regulaminu wyboru projektów.
Strategia wzornicza stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.
3. Projekt dotyczy wdrożenia strategii wzorniczej, tj. przeprowadzenia działań z wykorzystaniem procesów projektowania wzorniczego (w tym opracowanie projektu wzorniczego), których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.
Sprawdzeniu podlega, czy zaplanowane do realizacji działania wynikają bezpośrednio z rekomendacji, jakie przekazano w opracowanej strategii wzorniczej oraz czy pozwolą one na zrealizowanie zamierzonych celów.
4. Wnioskodawca wykazał pozytywny wpływ na działalność i rozwój przedsiębiorstwa  oraz korzyści, jakie zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu działań opisanych w projekcie, tj. np. związek z planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, możliwość poszerzenia rynków zbytu i oferty, zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa, zwiększenie konkurencyjności oferty produktowej wnioskodawcy.
5. Opis celu projektu, podejmowanych działań, rezultatów, planowanych do osiągnięcia wskaźników jest spójny, tj. czy informacje, zawarte we wniosku o dofinansowanie, stanowią zwartą i logiczną całość obrazującą przyczyny, przebieg i efekty planowanego do realizacji przedsięwzięcia objętego projektem.

0 pkt – projekt nie jest zgodny z zakresem lub celem działania lub cel projektu nie jest uzasadniony;
1 pkt – projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony.

1 pkt.

Innowacyjność projektu

Weryfikacji podlega,  czy projekt obejmuje wprowadzenie/wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej. Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie/wdrożenie innowacji w procesie biznesowym. Innowacja w procesie biznesowym musi być bezpośrednio związana z wdrożeniem innowacji produktowej.

0 pkt – projekt nie dotyczy wdrożenia innowacji produktowej;
1 pkt – projekt dotyczy wdrożenia innowacji produktowej;
2 pkt – projekt dotyczy wdrożenia innowacji produktowej oraz innowacji w procesie biznesowym, która jest bezpośrednio związana z wdrożeniem innowacji produktowej.

1 pkt.

Potencjał wnioskodawcy do realizacji projektu

Potencjał wnioskodawcy w szczególności należy rozumieć jako posiadanie lub możliwość pozyskania określonych zasobów finansowych, ludzkich, wiedzy/umiejętności, infrastruktury technicznej, informatycznej i lokalowej. Potencjał wnioskodawcy powinien być dostosowany do planowanego zakresu projektu. W przypadku zasobów, którymi wnioskodawca nie dysponuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ocenie podlega, czy w wiarygodny sposób wykazano możliwość pozyskania tych zasobów w czasie pozwalającym na terminową realizację projektu.

W ramach oceny kryterium weryfikowane jest, czy wnioskodawca przedstawił wymagane dane pozwalające na ocenę tych zagadnień, prezentujące i parametryzujące określone zasoby, w tym charakteryzujące sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i uwiarygodnione źródła finansowania projektu.

0 pkt – wnioskodawca nie posiada zdolności i potencjału do realizacji projektu, osiągnięcia zakładanych celów projektu, wdrożenia rezultatów projektu, wykorzystania i utrzymania efektów projektu w perspektywie 3 lat od zakończenia realizacji projektu;
1 pkt – wnioskodawca posiada zdolność i potencjał do realizacji projektu, osiągnięcia zakładanych celów projektu, wdrożenia rezultatów projektu, wykorzystania i utrzymania efektów projektu w perspektywie 3 lat od zakończenia realizacji projektu.

1 pkt.

Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione

Weryfikacji podlega, czy wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem są kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania.

W ramach kryterium weryfikuje się również, czy wydatki przewidziane do dofinansowania są zgodne z kategoriami wydatków kwalifikowalnych dla działania, określonymi w regulaminie wyboru projektów oraz czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków.

0 pkt – wydatki  nie są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione lub nie są zgodne z obowiązującymi limitami lub nie jest spełniony efekt zachęty;
1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione oraz zgodne z obowiązującymi limitami, a efekt zachęty jest spełniony.

1 pkt.

Wskaźniki projektu

Ocenie podlega, czy wartości docelowe wskaźników projektu zadeklarowane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie są obiektywnie weryfikowalne, mierzalne, uzasadnione, realne i adekwatne do założeń i celu projektu oraz przyczyniają się do osiągnięcia wartości wskaźników w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

W celu potwierdzenia wnioskodawca powinien wskazać:
-> założenia i obliczenia, na podstawie których została określona wartość docelowa wskaźników,
-> sposób weryfikacji osiągnięcia zaplanowanej wartości docelowej wskaźników w trakcie i po zakończeniu projektu.

0 pkt – wartości docelowe wskaźników projektu nie są obiektywnie weryfikowalne, mierzalne, uzasadnione, realne lub nie odzwierciedlają założeń projektu lub nie przyczyniają się do osiągnięcia wartości wskaźników w FEPW;
1 pkt – wartości docelowe wskaźników projektu są obiektywnie weryfikowalne, mierzalne, uzasadnione, realne, odzwierciedlają założenia projektu oraz przyczyniają się do osiągnięcia wartości wskaźników w FEPW.

1 pkt.

Projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn

Zgodnie z Art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. projekt finansowany ze środków Funduszy Europejskich powinien zapobiegać wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Zgodność projektu zostanie uznana w przypadku gdy ma on pozytywny bądź neutralny wpływ na tą zasadę.

0 pkt – projekt jest niezgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn;
1 pkt – projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn (tzn. wywiera pozytywny wpływ na tę zasadę lub jest wobec niej neutralny).

1 pkt.

Projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Według tego kryterium weryfikowane jest na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie w jaki sposób realizacja projektu ma pozytywny wpływ na daną zasadę poprzez zapewnienie dostępności produktów lub usług. Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, środków transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich produktów projektów (w tym także usług) dla wszystkich zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

0 pkt – projekt nie ma pozytywnego wpływu na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
1 pkt – projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

1 pkt.

Projekt jest zgodny z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych

Wnioskodawca powinien zadeklarować, że sposób realizacji oraz zakres projektu nie będzie naruszać postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, str. 3890) oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.).

0 pkt – wnioskodawca nie zadeklarował, że projekt nie będzie naruszał postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
1 pkt – wnioskodawca zadeklarował, że projekt nie będzie naruszał postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

1 pkt.

Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”

Ocena dokonywana jest na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy, czy projekt uwzględnia wymogi ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami oraz czy nie prowadzi do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Ponadto sprawdzeniu podlega, czy  projekt przyczyni się do rozwoju zielonej i zrównoważonej gospodarki ze względu na proces wytwarzania produktu (wyrobu lub usługi), który będzie efektem projektu oraz jego użytkowanie przez odbiorcę.

Weryfikacji podlega, czy uwzględniono rozwiązania w zakresie:
1)     zmniejszania emisji zanieczyszczeń,
2)     zmniejszania energochłonności,
3)     zmniejszania zużycia wody,
4)     wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyklingu,
5)     wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

0 pkt – projekt nie jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”;
1 pkt – projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”;
2 pkt – projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód” oraz realizacja projektu przyczynia się do rozwoju zielonej i zrównoważonej gospodarki uwzględniając dwa ze wskazanych rozwiązań;
3 pkt – projekt  jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód” oraz realizacja projektu przyczynia się do rozwoju zielonej i zrównoważonej gospodarki uwzględniając co najmniej trzy ze wskazanych rozwiązań.

1 pkt.

Projekt dotyczy wprowadzenia zasad ekoprojektowania

Weryfikacji podlega, czy w ramach projektu uwzględniono zasady ekoprojektowania. Lepsze projektowanie wówczas ma sprzyjać obniżaniu zapotrzebowania na energię i surowce, czynić produkty trwalszymi i łatwiej poddającymi się do recyklingu, a także oddziaływać na wydłużanie cyklu życia produktów. W ramach projektu ekoprojektowanie dotyczy takich etapów życia produktu jak projektowanie, dobór materiałów, produkcja, dystrybucja, użytkowanie, model biznesowy (cyrkularny).

0 pkt – projekt nie obejmuje wprowadzenia zasad ekoprojektowania;
1 pkt – ekoprojektowanie obejmuje dwa etapy życia produktu;
2 pkt – ekoprojektowanie obejmuje trzy etapy życia produktu;
3 pkt – ekoprojektowanie obejmuje cztery etapy życia produktu;
4 pkt – ekoprojektowanie obejmuje co najmniej pięć etapów życia produktu.

1 pkt.

Projekt dotyczy wdrożenia nowego produktu nakierowanego na  zapewnienie dostępności  dla osób ze szczególnymi potrzebami

W ramach kryterium ocenie podlega, czy wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wskazał, że nowe cechy / funkcjonalność rezultatów projektu, które odpowiadają na zdefiniowane potrzeby osób. Projekt powinien przyczyniać się do zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (zniesienie jednej lub więcej barier we właściwościach środowiska (w tym: przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług)).

0 pkt – przedmiot projektu nie dotyczy  wdrożenia nowego produktu  nakierowanego na zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami;
2 pkt – przedmiot projektu  dotyczy  wdrożenia nowego produktu  nakierowanego na zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

0 pkt.

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej

Weryfikacji podlega rodzaj działalności gospodarczej, z której wnioskodawca uzyskuje największą część przychodów, a ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Premiowane będą projekty realizowane przez przedsiębiorstwa, w których w ostatnim zamkniętym roku obrotowym przychody z działalności produkcyjnej lub działalności usługowej (sprzedaż usług własnych lub sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wnioskodawcę) stanowiła największy procent przychodów ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

0 pkt – projekt  jest realizowany przez przedsiębiorstwo, dla którego przychody z działalności produkcyjnej lub usługowej nie występują lub nie stanowią największego procentu w sumie przychodów ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
1 pkt – projekt  jest realizowany przez przedsiębiorstwo, którego największa część przychodów ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pochodzi z działalności usługowej;
2 pkt – projekt  jest realizowany przez przedsiębiorstwo, dla którego największa część przychodów ze sprzedaży pochodzi z działalności produkcyjnej.

0 pkt.

Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej

Weryfikacji podlega, czy działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. Katalog wspólnych obszarów inteligentnych specjalizacji regionów Polski Wschodniej stanowi załącznik do regulaminu wyboru projektów.

0 pkt – przedmiot projektu nie wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej;
2 pkt – przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

0 pkt.

 

Punktacja projektu obejmuje maksymalnie 27 punktów, przy minimalnym wymaganym poziomie 13 punktów. Aby projekt mógł zostać wybrany do dofinansowania, musi uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wymaganą w każdym z kryteriów. Kryteria rozstrzygające, w przypadku braku wystarczających środków na dofinansowanie wszystkich projektów o takiej samej liczbie punktów, są następujące i będą brane pod uwagę w kolejności:

 • Projekt zakłada wprowadzenie zasad ekoprojektowania.
 • Projekt skupia się na wprowadzeniu nowego produktu, który zapewnia dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Stopień innowacyjności projektu. Zakres projektu wpisuje się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji, które są wspólne dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.
 • Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą “nie wyrządzaj poważnych szkód”.

Jeśli nadal będzie trudno wybrać projekty do dofinansowania, będą one oceniane według dodatkowych kryteriów rozstrzygających w następującej kolejności:

 • I stopnia – Lokalizacja projektu w województwie, gdzie wskaźnik GUS “Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe w % ogółu przedsiębiorstw w danym województwie” jest niższy. Dane te będą pobrane z “Rocznika Statystycznego Województw” – Wydawnictwo GUS, zgodnie ze stanem na dzień ogłoszenia naboru.
 • II stopnia – Stopa bezrobocia w powiecie, gdzie główne miejsce realizacji projektu (na podstawie danych GUS “Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” aktualne na koniec trzech miesięcy przed ogłoszeniem konkursu).
 • III stopnia – Członkostwo wnioskodawcy w Krajowym Klastrze Kluczowym przez co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Jeśli to kryterium będzie miało zastosowanie, projekt złożony przez wnioskodawcę, który jest członkiem klastra, który otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego, otrzyma wyższe miejsce na liście projektów wybranych do dofinansowania.

 

Kwota i poziom dofinansowania

 • Maksymalna wartość dofinansowania: 3 000 000,00 zł
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 200 000,00 zł
 • Maksymalna kwota dofinansowania na koszty audytu wzorniczego i opracowania strategii: 70 000,00 zł

Wysokość wsparcia uzależniona jest od charakteru poszczególnych wydatków: maszyny, urządzenia, roboty budowlane – o wysokości wsparcia decyduje mapa pomocy regionalnej, czyli lokalizacja oraz wielkość przedsiębiorstwa. Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70%, usługi doradcze niezbędne do wdrożenia strategii wzorniczej – 50%, usługi doradcze związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego, opracowaniem strategii wzorniczej, usługi doradcze niezbędne do wdrożenia strategii wzorniczej, usługi szkoleniowe oraz ustanowienie i utrzymanie zabezpieczenia zaliczki – 85%.

Termin naboru

Wnioski należy składać od 07.05.2024 do 25.07.2024

 

Kontakt

Zapraszamy do współpracy przy przygotowaniu audytu i strategii wzorniczej oraz wniosku o dofinansowanie.

 

////////////////////////////////////

umów bezpłatną konsultację

umów
bezpłatną
konsultację

Pytania? Jestem do Twojej dyspozycji

Michał Janas

////////////////////////////////////

umów bezpłatną konsultację

masz pytania? jestem do Twojej dyspozyji

Michał Janas

sprawdź także inne nabory

Tytuł projektu
Maksymalne dofinansowanie
Start naboru
Koniec naboru
Cel finansowania
3 000 000 zł
07/05/2024
25/07/2024
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej poprzez wsparcie procesów wzorniczych
50 000 000 eur
25/04/2024
25/07/2024
Inwestycja w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej
3 000 000 zł
01/08/2024
26/09/2024
Transformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.
2 100 000 zł
01/09/2024
30/09/2024
Rozwój i konkurencyjność MŚP - inwestycje związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług.
Zróżnicowane
27/06/2024
24/10/2024
Wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności
90 000 000 zł
30/09/2024
15/11/2024
Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
3500 EUR
22/01/2024
06/12/2024
Zwiększenie dostępności usług w zakresie własności intelektualnej dla małych przedsiębiorstw i wspieranie konkurencyjności MŚP dzięki lepszemu wykorzystaniu i ochronie ich własności intelektualnej
Tytuł projektuDofinansowanie działań płatnika składek: poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy / ZUS (2024.01)
Maksymalne dofinansowanie300 000 zł
Start naboru26/02/2024
Koniec naboru27/03/2024
Cel finansowaniaPoprawa warunków na stanowiskach pracy
Tytuł projektuWdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP / Wsparcie MŚP / FE dla Podkarpacia (1.3)
Maksymalne dofinansowaniedo 2 100 000 zł
Start naboru01/03/2024
Koniec naboru15/04/2024
Cel finansowaniaWzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności
Tytuł projektuProjekt EENergy – Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie
Maksymalne dofinansowanie10 000 eur
Start naboru01/02/2024
Koniec naboru15/05/2024
Cel finansowaniaPoprawa ogólnej wydajności energetycznej o co najmniej 5% , Pomoc europejskim MŚP w zmaganiu się z presją wynikającą ze zwiększonych cen energii i zakłóceń w łańcuchach dostaw
Tytuł projektuPoprawa efektywności energetycznej wraz z instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach / Efektywność energetyczna / FENX (1.1)
Maksymalne dofinansowanie
Start naboru30/04/2024
Koniec naboru29/05/2024
Cel finansowaniaPoprawa efektywności energetycznej wraz instalacją OZE
Tytuł projektuInwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa / KPO (A1.2.1.)
Maksymalne dofinansowanie540 000 zł
Start naboru06/05/2024
Koniec naboru05/06/2024
Cel finansowaniaRozszerzenie lub zmiana profilu działalności podmiotów, w szczególności przedsiębiorstw z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 (sektor HoReCa, turystyka, kultura)
Tytuł projektuWzornictwo w MŚP / FEPW (1.4)
Maksymalne dofinansowanie3 000 000 zł
Start naboru07/05/2024
Koniec naboru25/07/2024
Cel finansowaniaZwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej poprzez wsparcie procesów wzorniczych
Tytuł projektuKredyt ekologiczny / FENG (3.1)
Maksymalne dofinansowanie50 000 000 eur
Start naboru25/04/2024
Koniec naboru25/07/2024
Cel finansowaniaInwestycja w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej
Tytuł projektuAutomatyzacja i robotyzacja w MŚP / FEPW (1.2)
Maksymalne dofinansowanie3 000 000 zł
Start naboru01/08/2024
Koniec naboru26/09/2024
Cel finansowaniaTransformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.
Tytuł projektuWsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji / Wsparcie MŚP / FE dla Podkarpacia (1.3)
Maksymalne dofinansowanie2 100 000 zł
Start naboru01/09/2024
Koniec naboru30/09/2024
Cel finansowaniaRozwój i konkurencyjność MŚP - inwestycje związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług.
Tytuł projektuŚcieżka SMART / FENG (1.1)
Maksymalne dofinansowanieZróżnicowane
Start naboru27/06/2024
Koniec naboru24/10/2024
Cel finansowaniaWzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności
Tytuł projektuWsparcie działalności B+R – Badania i rozwój / FE dla Podkarpacia (1.1)
Maksymalne dofinansowanie90 000 000 zł
Start naboru30/09/2024
Koniec naboru15/11/2024
Cel finansowaniaRozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
Tytuł projektuFundusz MŚP „Ideas Powered for business” – Bony własności intelektualnej / EUIPO
Maksymalne dofinansowanie3500 EUR
Start naboru22/01/2024
Koniec naboru06/12/2024
Cel finansowaniaZwiększenie dostępności usług w zakresie własności intelektualnej dla małych przedsiębiorstw i wspieranie konkurencyjności MŚP dzięki lepszemu wykorzystaniu i ochronie ich własności intelektualnej

arrange a free consultation


Michal_Janas_QR_Code

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

Zeskanuj kod i dodaj mnie do listy kontaktów

skontaktuj się z nami