MJC logo-min

Small mid-caps i mid-caps. Nowe klasy firm w funduszach unijnych.

Nowa perspektywa 2021 – 2027 przynosi nam kilka zmian. Jedną z najważniejszych jest dopuszczenie firm spoza sektora MŚP do możliwości ubiegania się o dotacje na działania inwestycyjne. Taka możliwość będą miały szczególnie firmy, które określono mianem small mid-caps oraz mid-caps.

Small mid-caps, czyli mała spółka o średniej kapitalizacji to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 250 do 499 osób. Jego roczne obroty nie mogą przekraczać 100 mln EUR a suma bilansowa 86 mln EUR. Definicję tego przedsiębiorstwa wprowadza Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. wraz z nowelizacją z 2021.

Z kolei mid-caps to spółki o średniej kapitalizacji, czyli podmioty zatrudniające do 3000 pracowników, które jednocześnie nie są zaliczane do grupy MŚP oraz nie są małymi spółkami o średniej kapitalizacji. W tym zakresie nie ma ograniczeń co do wielkości przychodów czy sumy bilansowej.

Jak ustalić status small mid-caps i mid-caps? 

Do ustalenia statusu firmy jako małej spółki o średniej kapitalizacji lub spółki o średniej kapitalizacji stosuje się te same przepisy co do ustalenia statusu MŚP, a więc Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r, a dokładnie zapisy art. 3–6 załącznika I do rozporządzenia.
Do ustalenia statusu bierzemy zatem pod uwagę kwestie powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy przedsiębiorstwami sprawdzając, czy dany podmiot nie jest przypadkiem podmiotem powiązanym lub partnerskim.

Na jakie preferencje mogą liczyć small mid-caps i mid-caps? 

Spółki o średniej kapitalizacji będą beneficjentem kilku działań zaplanowanych do realizacji w perspektywie 2021 – 2027. Przede wszystkim będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach programu FENG i działania Ścieżka SMART realizowanego w pierwszej osi priorytetowej.

Ścieżka SMART jest działaniem, które kompleksowo wspiera przedsiębiorstwa. Pozwala na dofinansowane zarówno prac badawczo – rozwojowych (element obowiązkowy dla firm innych niż MŚP) jak też ich wdrożenia. Ponadto przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie działań związanych z podnoszeniem kompetencji pracowników, cyfryzacją, internacjonalizacją czy też zmniejszeniem oddziaływania firmy na środowisko. Będą też mogły budować własną infrastrukturę badawczo – rozwojową.

Kolejnym działaniem jest Kredyt Ekologiczny. Będzie to instrument realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Projekty dofinansowane w tym działaniu będą dotyczyć inwestycji na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej, w tym związanych z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne. Mechanizm udzielania wsparcia będzie tutaj analogiczny jak w dobrze znanym Kredycie Technologicznym tj. dotacja będzie wypłacana jako refundacja części kapitałowej kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym.

Inne działania w ramach programu FENG, gdzie beneficjentem będą small-mid i mid-caps to:
  • IPCEI wodorowy– projekty kluczowe na poziomie UE dotyczące infrastruktury i wykorzystania wodoru.
  • Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze – projekty B+R dotyczące rozwiązań zgłaszanych przez partnerów (samorządy).
  • Współfinansowanie działań EDIH – EDIH to Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych. Projekty w tym obszarze będą dotyczyć wdrażania rozwiązań cyfrowych i transformacji cyfrowej firm.
  • Fundusz Gwarancyjny – instrument finansowy wdrażany przez Instytucje Finansowe. Gwarancje kredytowe dla firm.
  • Zielony Fundusz Gwarancyjny – jw. Gwarancje będą dotyczyć zielonych inwestycji.

MJC oferuje usługi w zakresie oceny szans na otrzymanie dotacji, napisania wniosku o dofinansowanie oraz zarządzania projektem i jego rozliczaniem. Zapraszamy do kontaktu.

Skip to content